27-08-2010 அன்று குவைத் TMCA வின் இஃப்தார் விருந்து