இவாஸின் மாபெரும் முதலாம் ஆண்டு இரத்த தான முகாம்

நமதூர்  இவாஸின் மாபெரும் முதலாம் ஆண்டு இரத்த தான முகாம் (Blood Donation Camp)
உதிரம்_கொடுப்போம்! 
உறவை_வளர்ப்போம்!!