நமது ஸ்கூல் எதிரிலே அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டு உள்ளது