பொிய பள்ளி்வாசலில் மீண்டும் முத்தவல்லியாக A.அப்துல் அஜிஸ் தோ்வு

 நமது பொிய பள்ளி்வாசலில் மீண்டும் A.அப்துல் அஜிஸ் தோ்வு
துணை தலைவர் சேட்டு(எ) A.பக்கிா் முஹம்மது அவர்கள் ஒரு மனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்