புதிய நிர்வாகிகள் 2014 முதல் 2017 வரை

 தலைவர்....A.அப்துல் அஜிஸ்

துணை தலைவர்
சேட்டு(எ) A.பக்கிர் முஹம்மது

G.அமீர் சுல்தான
M.முஹம்மது சாலிஹ்
M.ஜமால் முஹம்மது
R.பக்குருதீன்
A.M.ஷாஜஹான்

மேற்கண்ட 7 பேர்களைக் கொண்ட கமிட்டி 26/09/2014 இன்று முதல் 25/09/2017 வரை மூன்று ஆண்டுகள்காளத்திற்கு நிர்வாகம் பார்த்து வரலாம் எனவும் தீர்மாணிக்கப்பட்டது. 
அல்ஹம்துல்லாஹ்...!!