தமிழ்நாடு முஸ்லிம் கலாச்சாரப் பேரவை-குவைத், நடத்தும் மாபொரும் இஃப்தார் விருந்து-2012

மாபெரும் இஸ்லாமிய சொற்பொழிவு மற்றும் கல்வி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்