இனிய ஈகை திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்…!

சுவாமிமலை நண்பர்கள்,சுவாமிமலை,வெளிநாட்டுவாழ்நண்பர்கள்,
இணையதள வாசகர்களுக்கும்,உறவினர்களுக்கும்,
மற்றும் மாற்றுமத நண்பர்களுக்கும்,
மற்றும் அனைவருக்கும் சுவாமிமலை முஸ்லிம் ஜமாஅத்,
சார்பில் இனிய ஈகை திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்…!