ரமலானே வருக! வருக!

நமதூர் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் மாற்றுமத நண்பர்களுக்கும்

மற்றும் வெளிநாடுவாழ் நமதூர் நண்பர்களுக்கும்.

உலகத்தில் உள்ள அனைத்து

சகோதர, சகோதரிகளுக்கு இனிய

ரமலான் வாழ்த்துகள்!!!