துபை ஈமான் அமைப்பில் நடந்த இரத்தானம் முகமில் சில புகைப் படம்!