மானம்...மிகவும் முக்கியமானது...

உண்ணுங்கள்! பருகுங்கள்! வீண் விரையம் வேண்டாம்