இந்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள NRI களுக்கான

இந்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள NRI களுக்கான
24X7 Help Line
வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு
ஏற்படும் பிரச்சனை குறித்து உலகின் எந்த
பகுதியில் இருந்தும் உதவி கோற
இந்திய அரசு 24X7 Help Line ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:
தொலை பேசி எண்:
1800113090
911140503090